Башкармачылык

Директор

Аманатов Чынгыз Камчыбекович